Anafiotika You Tube
Anafiotika Video Walk through on you tube channel

A videowalk to Anafiotika, starting from Acropolis Metro Station
to Monastiraki Metro Station, with handy time stamps (see description)